Klimaatadaptatie

Klimaatadaptief bouwen betekent het klimaatbestendig inrichten van gebieden. Het gaat om oplossingen die situaties zoals overstromingen, zakken van het grondwaterpeil of (extreme) droogte voorkomen. Dit is nodig gezien de lokale klimaatveranderingen waar we in de toekomst mee te maken gaan krijgen.

Overtollig water opslaan

In Nederland zullen vanaf 2050 zo’n twintig procent meer hevige buien vallen ten opzichte van 2021. Ook de intensiteit ervan zal toenemen. Daarnaast gaat extreme hitte vaker voorkomen gedurende langere periodes (zie de website van het KNMI voor meer informatie).

Tot voor kort voerden we water het liefst zo snel mogelijk af, onder andere via het hemelwaterriool. Maar het tij keert: nieuwbouw mag regenwater niet automatisch meer naar het riool afvoeren. Een klimaatadaptief gebied slaat overtollig water juist op. Zo komt het weer van pas in een periode van droogte. Het gebied werkt op deze manier als een soort spons. Ook in het Leiden Bio Science Park zijn volgens deze gedachte klimaatadaptieve maatregelen genomen, zowel ondergronds als bovengronds.

Een broedplaats voor innovatie

Doorlaatbare oppervlakten

Er komen meer doorlaatbare oppervlakten in plaats van verharde oppervlakten (zoals bij fietsenstallingen of parkeerplaatsen). Dat is al gebeurd in het Schilperoortpark, aan de voorzijde bij Baseclear en Sylvius, rondom het Van Steenis gebouw en bij het Sport- en Tentamencentrum.

Projectpagina Schilperoortpark

Wadi Nucleus-gebouw

Bij het Nucleus gebouw aan de Sylviusweg ligt een wadi. Dit is een infiltratievoorziening die gevuld wordt met hemelwater bij regenval. Ook het water dat op het dak valt, wordt via een pijp geleid naar de wadi. Het schone regenwater kan hier langzaam infiltreren in de bodem en bijdragen aan een gezond grondwaterpeil, in plaats van dat het onnodig via het riool wordt afgevoerd. Mooie bijkomstigheid is dat op dit soort natte plekken snel een bijzondere vegetatie ontstaat.

Wadi BioPartner 5

Een minder in het oog springende, maar net zo waardevolle wadi ligt onder het terras van BioPartner 5 in het Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science Park. Door op het terras sommige plekken open te laten, kan het regenwater in de wadi stromen.

Projectpagina BioPartner 5

Helofytenfilter Nieuw-Rhijngeest Zuid

Ook onder het parkeerterrein van Nieuw-Rhijngeest Zuid ligt een wadi. Deze wadi heeft tevens een helofytenfilter, een natuurlijk zuiveringssysteem gemaakt van zuiverende planten. Door een lichte helling op het parkeerterrein, stroomt regenwater eerst naar het helofytenfilter, een ring tussen het parkeerterrein en de weg. De planten filteren hier bijvoorbeeld benzineresten uit het water. Raakt het helofytenfilter vol, dan kan het overtollige water overlopen naar de naastgelegen wadi.

Projectpagina Nieuw-Rhijngeest Zuid